logo-interpunct.png

Interpunct Espai educatiu creatiu 

04 Guia de l'acadèmia

Normes per al bon funcionament de l'acadèmia

Loro_Interpunct.jpg

05.1 Calendari lectiu

En Interpunct ens acollim al calendari escolar oficial de l'Ajuntament de València. Els alumnes poden consultar el calendari escolar en el següent enllaç: Calendari lectiu a Quart de PobletReferent a això, procedim com en totes les acadèmies: les classes de grup que coincidisquen amb un dia no lectiu no es descomptaran de la mensualitat abonada. Les quotes dels mesos de setembre i juny s'abonaran íntegrament.Si algun dia l'alumne no assistix a classe per algun problema aliè al centre d'idiomes o al professorat, tampoc es realitzarà cap descompte de la mensualitat. 
L'alumne tindrà l'opció de recuperar les classes de grup perdudes amb una classe particular, previ pagament d'esta.

05.2 Pagament de quotes

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:

per a major comoditat, domiciliem el pagament de les quotes mensuals. L'alumne facilitarà el seu número de compte al personal del centre quan òmpliga el formulari de matrícula.


EFECTIU O TARGETA:

l'import de la mensualitat s'abonarà en els primers 5 dies hàbils del mes. L'impagament d'alguna quota pot suposar la cancel·lació de la plaça.


05.3 Baixes

Si l'estudiant decidix donar-se de baixa de les classes, haurà de comunicar-ho amb 15 dies d'antelació. Mentre no es tinguen notícies de la baixa de l'alumne, este haurà de continuar abonant les mensualitats. 

El mes de juny es cobra a principis de curs a manera de matrícula.

 

En cas que l'alumne es done de baixa abans del mes de juny, la matrícula cobrada al setembre no se li abonarà i no tindrà dret a assistir a les classes de juny llevat que abone les mensualitats que dega.

 

En cas que l'alumne abone totes les quotes, no se li cobrarà el mes de juny a final de curs.

Agraïm la vostra col·laboració.

Entre tots aconseguim el bon funcionament de l'acadèmia.